مدیریت یا رهبری

70,000 تومان

دسته بندی ها:

توقعِ شما از انتخابِ شغلِ مدیریت، چیست؟ یا اصلاً چرا میخواهید مدیر شوید؟ در صورتیکه پستهایِ دیگری در هر صنعتی مانندِ پُستهایِ فنی و غیره، حتی گاهی با حقوقِ بیشتری وجود دارد و شاید هم با
مسئولیتِ کمتر.
برای موفقیت در پستهایِ مدیریتی چه فاکتورهایی باید داشته باشید تا مراحل موفقیت را طی کنید؟
در این کتاب سعی شده، با دید متفاوت تری به مبحث مدیریت نگاه کنیم.