مدیریت استراتژیک رستوران

50,000 تومان 45,000 تومان

دسته بندی ها:

در این کتاب تلاش کارده ایم، نگاهی تیتروار و گذرا به شرح وظایف یک مدیر رستوران بیندازیم. ولی در مجموع؛ کلیه کتاب هایی که در این زمینه ، “به عنوان سری کتابهای رستوران داری در ایران”
نوشته ایم .مجموعه اطلاعاتی است که یک مدیر رستوران به آن نیاز دارد.