کتاب مدیریت جامع (DBA)

77,000 تومان

دسته بندی ها:

یباشد و بھ منظور MBA فراتر از دوره DBA مدیریت عالی کسب و کار
توانمندسازی مدیران و گسترش و بھبود فعالیت سازمانھا طراحی شده است.
با پیشرفت علم و فناوری، سازمانھا بھ صورت روزانھ در حال تغییر و
بھبود میباشند و تکنیکھای ساده، دیگر پاسخگوی نیاز سازمانھا نیست.
این امکان را فراھم میکند کھ مدیران سازمانھای DBA از این رو دوره
مختلف بتوانند مدیریت کسب و کار مجموعھ خود را از حالت سنتی بھ حالت
مدرن و امروزی تغییر دھند.